Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki teorik açıklamanın benimsenmesi önerilmektedir.

Bkz. Ahlak

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ahlak > hulk (Arapça isim) = insanda bulunan ruhi ve zihni haller, iyilik etmek ve fenalıktan çekinmek için takibi lazımgelen usul ve kaideleri öğreten ilim[1].

Türkçe’de (yeni) : etik (??)

Yabancı Dilde : ethics (Gr.)

Yorumlar

Teorik Olarak :  Belirli bir alana uygulannan bir dizi ahlaki ilkeler kümesi. Tıp etiği, sanat etiği, müteahhitlik etiği vbg. Diğer yandan, Yunanca köküne göre “bir kişinin ahlaki karakteri” anlamını taşır.

Uygulamada : Uygulamada ahlak ve etik eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Genel ahlak ile, onun, belirli bir alana uygulanışını betimleyen etik kavramlarının aynı sayılması bir kavram kargaşası ve dolayısıyla da bir ifade zafiyeti yaratmaktadır.