Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Yüklenen anlamlardaki iki ayrı başlık altında verilen açıklamaların çelişen bir yanı olmamakla birlikte ikinci açıklamanın, sadeliği ve açıklığı nedeniyle benimsenmesi önerilir.

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ??

Türkçe’de (yeni) : öğrenme profili

Yabancı Dilde :  learning profile (İng.)

Yorumlar

Teorik Olarak :

Açıklama 1- Öğrenme tarzları, ber bireyin öğrenim deneyimindeki yaklaşımları, yorumları ve eylemleri ile aralarında ilinti kurulabilecek tutarlı davranış örüntülerini temsil eder. Bu alandaki temel araştırma, beyin araştırması ve kişilik tiplerindedir. Rita ve Kenneth bunu, Marie Carbo ve Herman Witkin gibi kimseler bazı öğrenme stili örnekleri önermiştir. Alan bağımlı/alan bağımsız, soyut/somut, görsel/işitsel, kinestetik/dokunsal olarak tanımladığı  tarzlardan bazılarıdır. Bu tarzların her biri, örencilerin nasıl öğrenmesi gerektiği konusunda bir takım imalarda bulunmaktadır.

Öğrenme tarzı tezine göre bireyler öğrenim yöntemlerinde çok değişiklik göstermektedir. Yani, her kimse, kalıtımsal ve çevresel etkilerin karışımının belirlediği sanılan "modalite" güclerine sahiptir. Görsel, sözel, mekânsal, dokunsal, kinestetik öğrenme ve iletişim kurma gibi tercihlere bölünen bu modalite gücleri kişinin öğrenme profilini oluşturur. Bunun ötesinde de bazı şeyler vardır: örneğin, kişi sâkin bir ortamda mı, yoksa karmaşalı bir ortamda mı, başkalarıyla birlikte mi, yoksa yalnız mı daha iyi öğreniyor sorunu gibi.

Öğrenme tarzları insanın öğrenim davranışındaki özelliklerine göre ayırarak bir çeşit sınıflandırmasını yapmak alışılagelmiş bir şeydir. Muhtelif sınıflandırmalar bilişsel, coşkusal ve fizyolojik mülâhazalar içerir. Bilişsel açıdan, bir kimse soyut veya somut öğrenim özellikleri sergileyebilir. Coşkusal açıdan, bir kimse, öğrenme güdüsü için  türlü kaynaklar bulabilir. Fizyolojik özellikler açısından da, ışık ve  ısı durumu, oda düzeni gibi beğenileri olabilir. Bu alanların her biri için, bir kimsenin tarzını değerlendireceğini ileri süren bir takım araçlar mevcuttur.

Öğrenme tarzlarının esası, her birimizin bilgileri değişik şekilde alıp işleme tarzına dayanır; bu böyle olduğu için de öğretmenlerin, öğrencilerin en iyi şekilde nasıl öğrendiğini bilmek için elinden geleni yapması gerekir. Bu düşüncenin mantığı, hepimizin eşit olduğu ve zekâ ile yeteneğin insan varlıkları arasında eşit ama farklı biçimlerde tecelli ettiğini göstermektedir. Tipik okul atamaları  bazı öğrencilerden yana veya onlara karşı davranma eğilimi göstermektedir. Ne var ki, bir kimse bir derste yeterince öğreniyor bir başkası  pek bir şey öğrenemiyorsa, bu bir yetenek sorunu olmayabilir. Ders verme şeklinin, bir başkasınınkine oranla bir kimsenin öğrenme tarzına daha uygun oluşundan kaynaklanabilir. Bundan anlaşılan, aslında yetenekli kişilerin, bir şeyi öğrenemediklerinden değil, sırf yaklaşım yanlışlığından, yaya  kaldığıdır.

Açıklama 2 : Öğrenme Profili : Kişinin, Öğrenme Stili, Çoklu Zeka (multiple intelligence) Profili, İlgi Alanları, Sorun Alanları, Yetenek Profili ve Değer Envanteri’nden oluşan bileşik profildir. Bu bağlamda:

Öğrenme Stili: Kişini, görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik öğrenme yeteneklerinden hangi(ler)inin ne ölçüde baskın olduğunun ifadesidir.

Çoklu Zeka Profili : Sözel, matematik-mantık, hacimsel (spatial), sportif, içe-dönük, kişiler arası, müzik, doğal (natural), dinsel (religous) zeka tiplerinden hangi(ler)inin ne ölçüde baskın olduğunun ifadesidir.

İlgi Alanları: Çoklu Zeka Profili ile bir ölçüde ilgili, ama daha çok aile-toplum etkileri altında oluşan alanlardır. (Örn: Müzik zekası yüksek olan bir kişi, aile-toplum bileşik etkisi altında spora yönelmiş ve o alandaki ilgisi-bir dereceye kadar- gelişmiş olabilir.)

Sorun Alanları: Kişinin hangi konularda sorunları olduğu, öğrenme profilini yakından etkiler.

Yetenek Profili: Kişinin fiziksel ve ruhsal yetenekleri ve yeteneksizlikleri, öğrenme profilini yakından etkiler.

Değer Envanteri : Kişinin, iyi-doğru-güzel’lerden oluşan yargılarının kendince bilinmesi, kendini tanıma yolunda önemli bir adımdır.

 

Uygulamada :  Birkaç özel okuldaki uygulamanın dışında, Türkiye’de bu kavramlar eğitim konuları gündeminde değildir.