Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

Kuşkusuzluk, bir bilginin “değişmez tek doğru” olarak benimsenmesi, öyle olduğuna ilişkin kalben duyulabilecek güvenin akıl yoluyla tahkik edilmeyişidir. Merak kökenli kuşku ile birleşik olmayan her bilgi «kuşkusuz bilgi» olup, «kuşkusuzluk” bir öğrenme yöntemi olan «akılda tutma (belleme)» değildir.

Kuşku; edinilen bir bilgi, beceri ya da davranışın mutlak olmadığının, herhangi bir ifadenin, ancak belirli bir referans sistemine «göre» doğru iken, bir başka sisteme göre ise yine doğru olabileceği gibi -olmayabileceğinin- de idrakidir. BNGV

Bilimsel anlamda kuşku (skeptizm) ile paranoya'nın tamamen farklı olgular olduğuna işaret edilmelidir. Bkz. https://www.wikiwand.com/en/Philosophical_skepticism ve https://www.wikiwand.com/en/Paranoia

Yorumlar

Türkçe’de (eski) : ezber > Farsça isim > ez (..den) + ber (göğüs) = göğüsten

ya da Farsça az bar veya az barm أز بر/برم z "hafızadan" deyiminden alıntıdır. 

Farsça deyim Farsça az "-den (ayrılma edatı)" ve Farsça barm برم z "hafıza, hıfz" sözcüklerinin bileşiğidir.

Türkçe’de (yeni) : kuşkusuzluk

Yabancı Dilde : by heart (İngilizce), par coeur (Fransızca)

Yorumlar

Teorik Olarak : Kuşkusuzluk, bir bilginin “değişmez tek doğru” olarak benimsenmesi, öyle olduğuna ilişkin kalben duyulan güvenin akıl yoluyla tahkik edilmeyişidir. Merak kökenli kuşku ile birleşik olmayan her bilgi «kuşkusuz bilgi» olup, «kuşkusuzluk» bir öğrenme yöntemi olan «akılda tutma (belleme)» değildir. Kuşku, edinilen bir bilgi, beceri ya da davranışın mutlak olmadığının, herhangi bir ifadenin, ancak belirli bir referans sistemine «göre» doğru iken, bir başka sisteme göre ise yine doğru olabileceği gibi olmayabileceğinin de idrakidir.

Uygulamada : Kuşkusuzluk, eğitim terminolojisine yavaş yavaş yerleşmektedir. Buna göre, yukarıda açıklanan teorik anlam henüz yeterince yaygınlaşmamıştır.

Ezber gibi, sadece bireysel inanç dünyalarıyla ilgili olabilecek bir terimin –ki inanç dünyası içinde dahi tahkiki iman kavramı kuşkusuzluğu reddetmektedir-, uygun şekilde kullanıldığı takdirde bir öğrenme yöntemi olan “belleme” (akılda tutma) yerine kullanılması gerçek bir talihsizliktir. Böylece, kuşkusuzlukla hiçbir şekilde bağdaşamayacak olan bilim alanının bilgileri, belleme’nin fazla itiraz edilmeyen görüntüsü arkasında sorgulama dışı kalabilmektedir.

Bir üçgenin, iç açılarının toplamının ancak ve yalnız 180 derece; iki nokta arasındaki en kısa mesafenin onları birleştiren doğru parçası; yeni çağın başlangıcının İstanbul’un fethi ya da maddenin en küçük parçasının atom olduğu ve bunun gibi yüzlerce 'koşullu doğrular', tüm okullarımızda 'mutlak doğrular' olarak öğretilmekte ve bunlardan kuşkulanılması için imkan tanınmamaktadır. Böylece yetişen çocuk ve gençler için hemen hemen tüm bilgiler –eğer kaynağına yeterli güven oluşturulursa- aksi düşünülemeyecek mutlak doğrular haline gelmekte, aksini savunabilecek olanlarla mücadeleye, bir çeşit özendirilmektedirler.