Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

1994 yılında Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı'nın kuruluşuna temel oluşturan bu kavram, kişi, kurum ya da toplumların yaşam süreleri boyunca karşılaşabilecekleri sorunlarla başaçıkabilme yeteneklerini ifade ediyor.

Bu deyim içindeki "sorun" yalnızca istenmeyen durumları değil, "istendik ama gerçekleşmesi önünde engeller bulunan durumları" da ifade ediyor. "Çözme" ise o istenmeyen durumları bütünüyle ya da kısmen ortadan kaldırarak durumu "daha katlanılabilir" hale getirme anlamında kullanılıyor.

Birey, kurum ya da toplumların Sorun Çözme Kabiliyetleri (SÇK) çok sayıda bileşenden oluşuyor. Örneğin Bireysel SÇK'nin katmanları  bedensel, fizyolojik, psikolojik, ... gibi 10 temel ve onların alt bileşenlerinden oluşan çok sayıda katmandan oluşuyor. (bkz. Bireysel SÇK katmanları) Ayrıca, bu katmanlar da kendi aralarında etkileşerek daha girift ve etkileşimli bir SÇK yapısı oluştururlar, (bkz. SÇK katmanları arasında etkileşimler)

Bireysel, kurumsal ve toplumsal SÇK arasındaki ilişkiler için bkz. SÇK

SÇK literatürde Karmaşıklığı Yönetebilme Kabiliyeti olarak kullanılmakta olup, bu deyim antropolog ve tarihçi Joseph Tainter tarafından kullanılmaktadır. (bkz. Karmaşıklık ve SÇK)

Yorumlar

Yorumlar