Lütfen aramak istediğiniz kelimeyi yazıp Enter tuşuna basın..

Logo

Kullandığımız dil; bugün ne olduğumuzu, yarın ne olacağımızı belirler..

 MENÜ

KAVRAM

(Genel kabul görmüş anlamı)

ETİMOLOJİ / KÖKEN / KAYNAK

(Etimoloji, köken, kaynak vb bilgiler)

YÜKLENEN ANLAM VE SORUNLAR

(Anlam kayması yoluyla kazandığı anlam ve yol açtığı sorunlar)

• Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. (TDK)

• Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

• Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci Wikipedia (http://bit.ly/1bOBP)

Bilim'in ayırt edici özelliği "yanlışlanabilirlik" (falsifiability) olup, doğru olduğu iddia edilen teze karşı tezler ileri sürme özgürlüğü ve bir tek doğrulamayan hal bulunması halinde bile o tezin doğruluğundan vazgeçileceğinin taahhüdüdir.

 

Yorumlar

https://www.wikiwand.com/en/FalsifiabilityKırgızca bilim "bilgi, malumat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kırgızca sözcük Eski Türkçe bil- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Yorumlar

Bilim kavramına karşı dini bağlamda ileri sürülen "ilim" kavramı her ne kadar bilimle eş anlamlı (TDK) olarak iddia edilse de temel farklılık, dini kavramların yanlışlanabilirliğinin ancak bazı dini yorumlarda (bkz. Mutezile akımı) kabul edilmesidir. (Ayrıca bkz. İslamın Altın Çağı adlı makale)